نمی دانم بعد از مرگم چه خواهد شد،نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ،ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد,گلویم سوتکی باشد،به دست کودک گستاخ بازیگوش و او یکریز وپی در پی دم خویش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خستگان خفته را آشفته تر سازدبدین سان بشکند در من سکوت مرگبارم را

*****
بگذار تا شیطنت عشق چشمان ترا به عریانی خویش بگشاید. هر چند‎ ‎انجا‎ جز رنج و پریشانی نباشد‎ ‎, اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن‎!

*****
در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند، و بر حسینی می گریند که آزادانه زیست و آزادانه مرد

*****
وقتی خواستم زندگی کنم راهم را بستند، وقتی خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است ،وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است، وقتی گریستم گفتند بهانه است ،وقتی خندیدم گفتند دیوانه است ،دنیا را نگه دارید می خواهم پیاده شوم

*****
اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است

*****
دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند

*****
به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد

*****
اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری
*******

آن روز كه همه به دنبال چشم زيبا هستند،
تو به دنبال نگاه زيبا باش.
*******

من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز و عبادات پدر و مادرم دوست دارم؛

چون آنها از روری علاقه و عشق می رقصند ولی پدر و مادر من از روی عادت عبادت می کنند...